Utdelningspolicy

Målsättning
Lexingtons mål är ge aktieägarna en tillfredställande avkastning på sin investering i bolaget genom värdestegring i aktien samt genom utdelning. Majoriteten av det redovisade resultatet ska återinvesteras i verksamheten för att möjliggöra en fortsatt god tillväxttakt och utveckling och därigenom behållandet av en stabil finansiell ställning. Lexingtons ambition är emellertid att vara ett utdelande bolag.

Styrelsen
Beslutar styrelsen i Lexington att ge förslag till utdelning på årsstämman, skall denna anpassas till Lexingtons resultatnivå, finansiella ställning och långsiktiga strategiska mål och inte hindra ledningen från fortsatt god handlingsfrihet. Andra faktorer som styrelsen anser relevanta är att moderbolagets såväl som koncernens likviditet skall kunna upprätthållas på en betryggande nivå och att utdelningen inte skall påverka bolagets förmåga att fullgöra sina kort - och långfristiga förpliktelser eller genomföra nödvändiga investeringar.

Årstämman
Det är årsstämman (eller extra bolagstämma) som i enlighet med styrelsens förslag beslutar om utdelning. På stämman beslutas om avstämningsdag, och utdelningen betalas sedan ut genom Euroclear Sweden AB.