Finansiella Mål

  • Att under en konjunkturcykel nå en genomsnittlig årlig tillväxt om minst 10 procent
  • Att nå en vinst på EBITDA nivå uppgående till minst 10 procent av rörelsens intäkter
  • Bibehålla en soliditet som inte understiger 40%, mätt som ett genomsnitt under räkenskapsåret.