Bolagsordning

§ 1
Firmanamn
Bolagets firma är The Lexington Company AB (publ).

§2
Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel med textilier, kläder, sov- och badrums¬ artiklar samt därmed förenligt verksamhet.

§4
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5
Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 4 640 000 och högst 18 560 000 aktier.

§ 6
Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

§7
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer, med högst två revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9
Rätt att deltaga på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10
Ärenden på årsstämma
På årsstämma behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse samt revisor och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
10. Annat ärende som skall behandlas på stämman enligt aktie¬ bolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 12
Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket, punkterna 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på extra bolagsstämma den 11 november 2014.