The Lexington Company AB (publ) genomför en strategisk översyn

I syfte att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för Bolagets framtida utveckling, och att optimera aktieägarvärdet, har styrelsen beslutat att utvärdera olika strategiska alternativ, inklusive någon typ av strategisk transaktion. Utvärderingen kan även resultera i att verksamheten kvarstår oförändrad och följer nuvarande strategi.

”Som våra senaste kvartalsrapporter har visat står bolaget starkt och visar god tillväxt och en ökande lönsamhet. Vi ser ljust på bolagets framtid, och vill planera långsiktigt för hur bolaget skall kunna tillvarata sin potential och aktieägarnas intressen på bästa sätt. Därför har vi beslutat att genomföra en strategisk översyn för att utvärdera olika framtida alternativa vägar”, säger Lexingtons ordförande Tommy Lindhe.

 

För ytterligare information om Lexington, vänligen kontakta:

Tommy Lindhe, styrelseordförande
Telefon: +46 [8] 54 55 58 00
E-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 08.30 CET. Lexingtons aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet LEX. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, e-mail: [email protected], tel: +46 [8] 44 68 61 00.


 
Files