Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North. Koden är således inte obligatorisk för Lexington och Bolagets styrelse har för närvarande inga planer på att tillämpa Koden annat än i delar som styrelsen anser vara relevanta för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bolagetsstorlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet.